ผอ.ทีเส็บคนใหม่ชู 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้เข้าประเทศ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงาน ว่า เน้นการสร้างอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์) ให้เป็นกลไกหลักในการเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจ มียุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำไมซ์ในเวทีโลก โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าร่วมงานเทรดโชว์และโรดโชว์ตลาดเป้าหมายทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง อย่างน้อย 8-10 งานต่อปี

2.ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรผลิตสินค้าและบริการด้านไมซ์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะมีโครงการจัดตั้งอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกิจไมซ์ 3.กระจายอุตสาหกรรมไมซ์ไปยังภูมิภาค โดยจะเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยให้อุตสาหกรรมไมซ์มีงานนิทรรศการสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ พลังงาน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสุดท้ายผลักดันให้ใช้นวัตกรรมอุตสาหรรมไมซ์ เพื่อยกระดับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคเอกชนไทย

ทั้งนี้ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ประมาณ 150,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงาน 164,000 อัตรา และนำรายได้จากภาษีธุรกิจเข้าสู่ภาครัฐมากกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นปีละร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโกล เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะปรับตัวการเติบโตขึ้นลงตามทิศทางดังกล่าวแตกต่างจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แม้เศรษฐกิจซบเซาก็ยังเติบโตได้.-สำนักข่าวไทย