ปลัด สธ. เปิดคลินิกหมอครอบครัวกาญจนบุรี ดูแลปชช.ใกล้ชิด นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิด คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โดยนพ.โสภณ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว เสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 10,000 คน/1 ทีม ภายในระยะเวลา 10 ปี จะมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน แบบองค์รวมทุกกลุ่มวัยตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ดูแลประชากรทั้งหมด 34,483 คน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 3 ทีม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี งานกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และมีระบบส่งต่อระหว่างคลินิกหมอครอบครัวกับโรงพยาบาลมะการักษ์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศเดียวกัน ตามแนวคิด “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเท่าเทียมกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูจากสหวิชาชีพ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ อีก 3 แห่งโดย ในปี 2561 ตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระแท่น ปี 2563 ตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น และปี 2564 ตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth